Uw privacy

“Korale”, ensemble voor Vocale Muziek, hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden, de dirigent en eventuele partners. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “Korale” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

* Als “Korale”, i.c. bestuur, nemen wij verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Als er, na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen zijn hierover, neem contact op met het secretariaat via info@korale.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens en fotomateriaal van leden, dirigent of andere partners worden door het bestuur/websitebeheerder verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratie lidmaatschap;

* Communicatie over verenigingszaken en ledenbinding;

* Promotiedoeleinde en acquisitie optredens;

* Overeenkomst dirigent;

* Installatie bestuursleden (bank en KvK);

* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

* Eventuele Subsidie aanvragen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het lidmaatschap van de vereniging of de overeenkomst met de vereniging. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “Korale” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* NAW-gegevens;

* Telefoonnummer;

* E-mailadres;

* Zangpartij;

* Rekeningnummer;

* Foto’s

De persoonsgegevens worden door “Korale” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van het lidmaatschap en/of overeenkomst. Gegevens met betrekking tot de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.